Resultat från workshopövningen: Anpassningar inom Normer, Värderingar, Vision & Mission

Tydliggöra mål och visioner

 • Tydlighet i riktning och målbild. Tillåtande klimat att testa sig fram till nya lösningar.
 • Viktigt att tydligt tänka igenom och definiera syftet. Inte låta utvecklingen vara teknikdriven utan behovs- och nyttostyrd
 • Förmedla syftet med effektiviseringen 
 • Normer mm förflyttas mer och mer
 • Ledningen bestämmer riktning

Man måste hänga med i den digitala utvecklingen

 • Ett medel för att nå mål 
 • Fysiska Möten kan inte helt ersättas av digitala
 • Svårt att introducera ny personal digitalt 
 • Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö
 • Digitala tjänster under pandemin med effekt av psykosocial trygghet försämras vid distansarbete. Något saknas. Sjukskrivningar o stress ökat?. Uppdämt behov av att träffas och ta del av kroppsspråk. Medarbetare farit illa under pandemin.
 • Bevara människan som viktig del, men hitta visioner för att underlätta i arbetet.
 • Verksamhetens tankar om förbättringar kan krocka med andra avdelningar ex IT, ofta beroende på resursbrist
 • Det finns intressen inom digitaliseringen som man måste ta hänsyn till. ekonomin. Finansiering och förvaltning
 • Digital utanförskap en stor utmaning
 • Vad ska det ersätta? Istället för vadå och för att frigöra och möjliggöra tid för vad? Ta in så många perspektiv som möjligt.
 • Digitala möten med patienter och medarbetare.

Många led inom en organisation när en förändring ska genomföras.

 • Skapa en ny kultur
 • Delaktighet
 • Tillgänglighet
 • behövs marknadsföring. Medvetandegöra användaren/kunden om att tjänsten finns eller undersöka HUR tjänsten bör utformas/finns intresse för den

Pandemin var motivationskälla till hållbarhet.
Last modified: Friday, 6 May 2022, 11:52 AM