Available courses

0. Introduktion

 • Teacher: Carina Berggren
 • Teacher: Maria Hedman
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Kim Schagerström
 • Teacher: Andreas Skog

1. Digitalisering

 • Teacher: Carina Berggren
 • Teacher: Maria Hedman
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Kim Schagerström
 • Teacher: Andreas Skog

2. Jämställdhet

 • Teacher: Carina Berggren
 • Teacher: Maria Hedman
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Kim Schagerström
 • Teacher: Andreas Skog

3. Kommunikation och skapande

 • Teacher: Carina Berggren
 • Teacher: Maria Hedman
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Kim Schagerström
 • Teacher: Andreas Skog

4. Trygghet och säkerhet

 • Teacher: Carina Berggren
 • Teacher: Maria Hedman
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Kim Schagerström
 • Teacher: Andreas Skog

5. Framtid och hållbarhet

 • Teacher: Carina Berggren
 • Teacher: Maria Hedman
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Kim Schagerström
 • Teacher: Andreas Skog

Digital träning - Microsoft 365 (under uppbyggnad)

 • Teacher: Carina Berggren
 • Teacher: Johannes Hallman
 • Teacher: Mats Johansson
 • Teacher: Lena Mikaelsson
 • Teacher: Kim Schagerström
 • Teacher: Andreas Skog